Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.oponyPSO.pl, prowadzony przez PSO, zajmujący się sprzedażą towarów i usług oferowanych przez PSO oraz pośredniczeniem w nabywaniu towarów i usług od Serwisów PSO;
PSO – Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 137445, NIP: 679-27-37-681, REGON: 356570470;
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych Regulaminem korzysta ze Sklepu (składa zamówienie na towary, lub towary i usługi, oferowane w Sklepie lub za pośrednictwem Sklepu);
Konsument – Klient korzystający ze Sklepu w celach bezpośrednio niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Serwis PSO – punkt odbioru do którego Klient może zamówić dostawę towaru oraz odebrać towar wraz z usługą montażu

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, REJESTRACJA I LOGOWANIE
  1. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub wyższej albo Google Chrome w wersji 25 lub wyższej.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu
  3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza ostateczną akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Złożenie zamówienia polega na uzupełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza, udostępnionego na stronie Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych: Imię i Nazwisko, Adres dostawy, Adres Mailowy, Telefon Kontaktowy, Dane do Faktury.
  5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim loginu oraz hasła, które otrzyma od podczas procesu rejestracji.
  6. Zabronione jest udostępnianie własnego konta osobom trzecim, a także korzystanie z kont innych Klientów.
  7. Niedozwolone jest przenoszenie na osoby trzecie praw Klienta nabytych w związku z dokonaniem rejestracji.
  8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich przekazanych przez niego danych oraz składanych oświadczeń.
  9. W przypadku zmiany danych Klienta jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W razie niedopełnienia tego obowiązku, bądź podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, PSO nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione na skutek tego zdarzenia.
 2. TOWARY, USŁUGI, CENY
  1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zamówienie towarów (felgi, opony), względnie towarów wraz z usługą (np. opon wraz z ich przełożeniem i wyważeniem w Serwisie PSO). Wszystkie towary są nowe, nieużywane.
  2. W Sklepie jeśli nie ma informacji o roku produkcji opony w ofercie, oznacza to, że są to opony nowe, nie starsze niż 36 miesiące od daty produkcji, pełnowartościowe – spełniające wymogi Polskiej Normy PN-C94300-7 „Ogumienie – pakowanie, przechowywanie i transport”. Zgodnie z tą normą, opony do 3 lat od daty ich produkcji mogą być swobodnie wprowadzone, magazynowane, dystrybuowane i sprzedawane, zachowując jednocześnie wszystkie swoje parametry w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji.
  3. Sklep udziela informacji o dacie produkcji opon tylko i wyłącznie w ofertach w których taka data jest podana. Sklep nie uwzględnia zawartych w uwagach/komentarzu do zamówienia próśb o podanie takiej daty, względnie zastrzeżeń uzależniających realizację zamówienia od daty produkcji opon.
  4. Wszystkie ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  5. Zamieszczone na stronie Sklepu informacje dotyczące towarów i usług, w tym w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. Dostępność towarów prezentowanych w Sklepie zmienia się w czasie. Aktualna informacja o dostępności jest potwierdzana przez Sklep podczas procesu składania zamówienia.
 3. ZAMÓWIENIA
  1. Klient składa zmówienie korzystając z procedury (kreator zamówienia) dostępnej na stronie Sklepu.
  2. W ramach składania zamówienia możliwy jest zakup produktów z dostawą kurierską – zakup towarów, lub towarów i usług, następuje w Sklepie. Towar dostarczany jest przez Sklep do Klienta na podany adres dostawy. W tym wypadku stronami umowy sprzedaży są podmiot prowadzący Sklep i Klient.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wstępne podsumowanie potwierdzenia, niestanowiące jego przyjęcia. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania danych zawartych w podsumowaniu zamówienia.
   W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Klient winien niezwłocznie powiadomić o nich Sklep drogą mailową lub telefoniczną (dane kontaktowe dostępne na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”).
  4. Wpłynięcie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep w postaci elektronicznej w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Wyjątek dotyczy zamówień złożonych w przededniu dnia wolnego od pracy (sobota, niedziela, święta ustawowo wolne od pracy). W tym przypadku informacja o wpłynięciu zmówienia zostanie wysłana w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.
  5. W przypadku niemożności dostarczenia informacji o wpłynięciu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta zamówienie zostanie anulowane w ciągu trzech dni roboczych.
  6. Poinformowanie przez Sklep o wpłynięciu zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
  7. Zamówienie jest wiążące dla Klienta od momentu, gdy Sklep potwierdzi możliwość realizacji zamówienia (akceptacja zamówienia). Informacja o akceptacji zamówienia przesyłana jest za pomocą poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS, które są wysyłane do Klienta na wskazane przez niego dane kontaktowe.
  8. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie bez zbędnej zwłoki.
 4. KOSZTY, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
  1. W przypadku Zakupu z dostawą kurierską do ceny towarów doliczane są koszty realizacji zamówienia, w tym koszty wysyłki o których Klient informowany w trakcie składania zamówienia oraz bezpośrednio po złożeniu w wiadomościach mailowych
  2. Łączny koszt realizacji zamówienia określony jest w informacji o akceptacji zamówienia. W przypadku wysyłki do kraju innego niż Polska koszt wysyłki będzie ustalany indywidualnie.
  3. Od momentu otrzymania przedpłaty za złożone zamówienie przez Sklep do momentu dostarczenia zamówionych produktów do wybranego Serwisu PSO może upłynąć do 3 dni roboczych.
  4. W przypadku Zakupu z dostawą kurierską Towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich DPD, lub FEDEX, które dostarczają go pod wskazany w zamówieniu adres.
  5. Termin realizacji zamówienia w opcji Zakupu z dostawą kurierską wynosi 3 dni od momentu akceptacji zamówienia przez Sklep i/lub zaksięgowania wpłaty, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 poniżej.
 5. PŁATNOŚCI
  1. W przypadku Zakupu z dostawą kurierską możliwe są następujące sposoby płatności:
   • przedpłata na rachunek bankowy – w podsumowaniu zamówienia składanego w Sklepie oraz na podany adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje powiadomienie o konieczności dokonania zapłaty, zawierające wysokość należnej kwoty oraz dane rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym następuje wysyłka towaru.
   • przedpłata kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay – następuje w oparciu o dane przedstawione w podsumowaniu zamówienia składanego w Sklepie oraz przesłane przez Sklep na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Po zaksięgowaniu środków na koncie, lub przesłaniu potwierdzenia dokonania transakcji przez firmę Dotpay, następuje wysyłka towaru do Klienta.
   • pobranie przy odbiorze – płatność następuje do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze towaru, na podstawie listu przewozowego dołączonego do przesyłki. Wysyłka następuje niezwłocznie po potwierdzeniu dostępności zamawianych produktów.
  2. Informacja o kwocie należnej do zapłaty przez Klienta widnieje w podsumowaniu zamówienia składanego w Sklepie oraz przesyłana jest przez Sklep na podany adres poczty elektronicznej w informacji o akceptacji zamówienia.
  3. Od momentu akceptacji oraz przyjęcia zamówienia do realizacji, termin na opłacenie zamówienia wynosi 10 dni. Po upływie 10 dni w przypadku braku wpłaty zamówienie może być anulowane.
  4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu potwierdzającego zakup towarów formie elektronicznej, bez podpisu wystawiającego.
 6. REKLAMACJE
  1. Klient proszony jest o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze. W przypadku, gdy towar posiada braki lub jest uszkodzony, rekomendujemy sporządzenie protokołu szkody z udziałem kuriera oraz bezzwłoczne poinformowanie Sklepu o takim zdarzeniu.
  2. Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu objęte są gwarancją producenta. Z warunkami gwarancji poszczególnych producentów można zapoznać się na stronie Sklepu, w zakładce „Gwarancje”.
  3. Adresy punktów obsługi gwarancyjnej zamieszczone są na karcie gwarancyjnej (do pobrania w zakładce „Gwarancje”) lub stronie internetowej producenta albo importera towaru.
  4. Problemy techniczne rozwiązywane są bezpośrednio przez placówki serwisowe producenta lub importera towaru. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest złożenie reklamacji.
  5. Reklamacje należy składać przesyłając stosowną wiadomość e-mail lub pismo na adres Sklepu (dane kontaktowe dostępne na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”).
  6. Klient proszony jest o dołączenie do reklamacji dokumentu potwierdzającego zakup towaru.
  7. W przypadku uznania reklamacji przez gwaranta (producenta lub importera towaru), lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową, zostanie dokonana jego wymiana.
  8. W razie niemożności wymiany towaru na nowy Klient otrzyma zwrot kosztu zamówionych towarów.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 powyżej.
  3. Klientom innym niż Konsumenci nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach, o których mowa w niniejszym pkt 8.
  4. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
   b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
   d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   f) dostarczania prasy;
   g) usług w zakresie gier hazardowych.
  5. Rekomendowany wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest TUTAJ.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient proszony jest o zwrot towaru na adres wskazany w przesłanej informacji o akceptacji zamówienia lub na adres znajdujący się na dokumencie potwierdzającym zakup towaru, w sekcji „UWAGI”.
  7. Zwracany towar powinien pozostawać w stanie niezmienionym, chyba że jego zmiana nastąpiła
   w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru winien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
  8. Klient proszony jest o opakowanie zwracanego towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i dołączenie do przesyłki posiadanego dowodu zakupu towaru.
  9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  10. Klient proszony jest o powiadomienie Sklepu o fakcie nadania przesyłki. Powiadomienie z podanym numerem listu przewozowego prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zwroty@oponypso.pl.
  11. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru i kosztów wysyłki towaru do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
  12. W przypadku odstąpienia Klientowi nie są zwracane bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt wysyłki ).
  13. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym jest mowa powyżej. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. PLATFORMA ODR
  1. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA COOKIES
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest PSO.
  2. Dane osobowe Klienta udostępnione w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).
  3. Stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody Klient ma możliwość złożyć w trakcie procesu rejestracji/składania zamówienia bez rejestracji.
  4. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych (prawo wglądu i otrzymania kopii danych), które udostępnił w procesie rejestracji i składania zamówienia, a także prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych (do innego administratora). W tym celu należy wysłać stosowną informację mailowo na adres sklep@oponypso.pl.
  5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy prawa.
  6. Podane przez klienta dane przetwarzane są w celu realizacji zawieranej ze sklepem umowy (w tym przede wszystkim aby prawidłowo zrealizować wysyłkę) przez okres niezbędny do jej wykonania.
  7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia umowy, gdyż w innym wypadku nie jest możliwe jej wykonanie. W razie ich niepodania umowa nie zostanie zawarta, a tym samym realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
  8. Sklep przekazuje dane w celu realizacji zamówienia firmom kurierskim DPD, oraz FEDEX. Przekazywane są tylko niezbędne dane aby prawidłowo zrealizować wysyłkę zamówionych przedmiotów zgodnie z wolą zamawiającego. Przekazywane dane (numer zamówienia, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, zawartość przesyłki).
  9. Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
  10. Strona www.oponyPSO.pl korzysta z plików „cookies” celem usprawnienia pracy aplikacji, ale nie są one wymagane do złożenia zamówienia i można je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
  11. Korzystając ze strony www.oponyPSO.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie „cookies” zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.
   Więcej informacji o polityce Sklepu dotyczącej „cookies” i prywatności można znaleźć tutaj.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym i dokonywania transakcji z naruszeniem praw PSO, Serwisu PSO lub osób trzecich.
  2. PSO zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku stosowna informacjao zmianie, jej zakresie i dacie wejścia w życie (nie wcześniejszej niż 7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie zamieszczona na stronie Sklepu.
  3. Dla zamówień, w trakcie realizacji których następuje zmiana Regulaminu, obowiązują postanowienia dotychczasowe.