Regulamin

REGULAMIN SERWISU –  WWW.PLATFORMAOPON.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:.

 • Platformie – należy przez to rozumieć internetową platformę opon przeznaczoną dla przedsiębiorców z branży oponiarskiej, za pomocą której Użytkownicy Platformy  mogą umieszczać informację handlową odnośnie posiadanego asortymentu towaru oraz składać zamówienia mające umożliwić dokonywanie pomiędzy Użytkownikami transakcji handlowych. Platforma dostępna jest całą dobę pod adresem internetowym: www.platformaopon.pl.
 • Informacji handlowej – należy przez to rozumieć wyraźnie wyodrębnioną i oznaczoną przez Użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości informację umieszczoną na Platformie w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, odnośnie posiadanych do zbycia towarów z dokładnym ich oznaczeniem, proponowaną ceną oraz datą wydania/dostarczenia. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 (k.c.) i nie jest wiążąca, musi być natomiast rzetelna, aktualna i prawdziwa oraz dotyczyć towaru stanowiącego własność Użytkownika..
 • Zamówieniu – należy przez to rozumieć, oświadczenie woli Użytkownika złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy innemu Użytkownikowi, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego zamówienia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub nie później niż 1 h po jego złożeniu. Przyjęcie zamówienia dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści wymaga ponownego potwierdzenia przez Kupującego.
 • Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę, czyli spółkę działającą pod firmą: „Polskie Składy Oponiarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działającą pod adresem ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, posiadającą NIP: 6792737681, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną pod numerem KRS: 137445.
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 k.c. prowadzącego działalność gospodarczą z branży oponiarskiej, który dokonał rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i tym samym może uczestniczyć w transakcjach zawieranych za pośrednictwem Platformy.  Użytkownik w ramach swojej działalności na Platformie nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Użytkownikiem jest zarówno Użytkownik Sprzedający jak i Użytkownik Kupujący. Użytkownik może być równocześnie Użytkownikiem Sprzedającym jak i Użytkownikiem Kupującym.
 • Użytkownik Sprzedający – należy przez to rozumieć Użytkownika, który dokonał rejestracji jako podmiot zamieszczający Informację handlową na Platformie oraz zawarł z Organizatorem Umowę Korzystania z Platformy.
 • Użytkownik Kupujący – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy, który dokonał rejestracji jako podmiot chcący skorzystać z zakupu produktów zawartych w Informacji Handlowe dostępnej na Platformie.
 • Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Umowie Korzystania z Platformy – należy przez to rozumieć Umowę Współpracy w zakresie korzystania z usług internetowej platformy opon www.platformaopon.pl, zawartej pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem Sprzedającym.
 • Czasie dostawy – należy przez to rozumieć czas jaki upływa od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez kupującego włącznie, a dniem dostarczenia towaru do Użytkownika Kupującego. Czas dostawy wyrażony jest w dniach roboczych, lub godzinach(24h to 1 dzień roboczy).
 • Dacie produkcji – należy przez to rozumieć rok produkcji lub datę wynikającą z numeru DOT.
 • Numerze DOT – należy przez to rozumieć 4 cyfrowy numer podający tydzień i rok produkcji opony, umieszczany na boku każdej opony.

2.     Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do niedostarczania do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, a także prowadzenia transakcji z naruszeniem praw osób trzecich lub interesu Organizatora.
3.     W celu korzystania z usług Platformy Internetowej Użytkownicy powinni dysponować sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.


II. ZASADY DOKONANIA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW NA PLATFORMIE

1.     Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego pełna akceptacja, a następnie dokonanie prawidłowej rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II.

2.     Rejestracja użytkownika i korzystanie z usług świadczonych przez Platformę jest możliwa tylko dla Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 k.c. prowadzących działalność gospodarczą z branży oponiarskiej. W celu rejestracji podmiot ubiegający się o zdobycie statusu Użytkownika poprawnie i w sposób pełny wypełnia formularz zgłoszeniowy. Administrator Organizatora zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych. Podmiotowi ubiegającemu się o status Użytkownika jak i byłemu Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie statusu Użytkownika.

3.     Rejestracja na Platformie polega na uzupełnieniu przez przyszłego Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Platformy poprzez podanie wymaganych danych w celu założenia konta Użytkownika na Platformie umożliwiającego dalsze korzystanie z Platformy, oraz wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu oraz sposób funkcjonowania Platformy.

4.     Wymaganymi danymi Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, których podanie w ramach dokonywania rejestracji Użytkownika na Platformie jest obowiązkowe, są następujące dane:

 • nazwa (firma przedsiębiorcy);
 • adres siedziby;
 • numer NIP;
 • mię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • login umożliwiający zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika
 • hasło umożliwiające zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie.

5.     Proces rejestracyjny obejmuje również przesłanie kserokopii zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.

6.     Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania danych związanych z logiem i hasłem w tajemnicy. Zabrania się odstępowania swojego konta innym osobom oraz korzystania z kont innych Użytkowników. Przenoszenie praw Użytkownika związanych z rejestracją na inne podmioty jest niedozwolone.

7.     Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, informacji handlowych itp. odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Użytkownik albo podmiot ubiegający się o status Użytkownika.

8.     Użytkownik ma dostęp do swoich danych w zakładce „Mój profil”.

9.     W przypadku zmiany danych Użytkownika jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji na Platformie, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

10.   Korzystanie z usług Platformy jest odpłatne dla Użytkowników Sprzedających.

11.   Warunkiem koniecznym korzystania z Platformy dla Użytkowników Sprzedających jest podpisanie Umowy Korzystania z Platformy.

12.   Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia aktywacji konta Użytkownika, bez podawania wyraźnej przyczyny.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.           

1.     Informacje handlowe zamieszczane w ramach Platformy przez Użytkowników mają charakter  jawny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników odwiedzających stronę internetową Platformy.

2.     Użytkownik składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach PlatformaOpon.pl kierując ją do określonego / określonych Użytkowników opierając się na dostępnych na Platformie informacjach handlowych, opisując poszukiwany towar dokładnie je oznaczając ze wskazaniem proponowanej ceny oraz planowanej daty wydania/dostarczenia.

3.     Złożenie przez Użytkownika zamówienia do innego Użytkownika w oparciu o dostępne na Platformie informacje handlowe z pominięciem mechanizmów dostępnych na internetowych stronach PlatformyOpon.pl jest zabronione i prowadzić może do zawieszenia lub wykreślenia Użytkownika.

4.     Zawarcie umowy sprzedaży następuje pomiędzy Użytkownikami bez udziału Organizatora w momencie zatwierdzenia przyjęcia otrzymanego zamówienia w terminie do 24 h (liczonych w dni robocze) przez Użytkownika Sprzedającego. Użytkownicy mogą zmienić sposób i termin zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany. W przypadku wątpliwości pomiędzy stronami umowy stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

5.     Warunki zawarcia konkretnej umowy przekazywane są każdorazowo jedynie do wiadomości Organizatora, natomiast ich ujawnienie dla innych Użytkowników zależy od woli stron danej umowy.

6.     Organizator może zablokować lub usunąć informację handlową jak również usunąć lub zawiesić konto Użytkownika w przypadku, gdy w opinii Organizatora: o    Użytkownik podejmuje działania niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub Umowy Korzystania z Platformy lub obowiązujących przepisów prawa;

 • Użytkownik działa na szkodę Platformy lub jej Użytkowników;
 • Użytkownik podejmuje działania rażąco naruszające interesy Organizatora.
 • Użytkownik udostępnia nieprawdziwe lub niezgodne z regulaminem Platformy informacje handlowe.

7.     Na Platformie można udostępniać informacje handlowe dotyczące produktów tylko i wyłącznie fabrycznie nowych, pełnowartościowych to znaczy posiadających datę produkcji nie późniejszą niż 36 miesięcy (zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”) z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

8.     Wyjątkiem w stosunku do pkt. III podpunktu 7 regulaminu Platformy, dopuszczone jest zamieszczanie informacji handlowych dotyczących:

 • opon bieżnikowanych w przypadku wyraźnego oznaczenia takiej opony, jako opona bieżnikowana korzystając z odpowiedniej opcji podczas dodawania oferty(zaznaczenie pola „Bieżnikowana”), lub dodając wyrażenie „tak” w pliku CSV importu ofert w kolumnie „bieznikowana”;
 • opon, których data produkcji przekroczyła 36 miesięcy od daty produkcji, ale tylko wtedy, gdy informacja o dacie produkcji jest zawarta w ofercie zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, patrz pkt 9.

9.     Użytkownik Sprzedający ma prawo zamieścić w ramach informacji handlowej informację o dacie produkcji opon. Informacja ta może być zamieszczona wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonej kolumnie pliku CSV o nazwie „data_produkcji” lub w odpowiednim polu „Rok produkcji ” podczas ręcznego dodawania ofert. Informacja może być podana w formie roku produkcji(dwie ostatnie cyfry) lub numeru DOT.

10. Użytkownik Sprzedający ma obowiązek przy każdej ofercie umieścić informację na temat rzeczywistego czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku ofert dodawanych ręcznie należy ustawić w ustawieniach konta, a w przypadku importu ofert z pliku CSV, w kolumnie „dostawa”. Czas dostawy podany w ofercie jest dla sprzedawcy wiążącym elementem zawieranej umowy sprzedaży.

11.   Platforma przykłada wszystkie starania aby zdjęcia produktów w ofertach były aktualne i prawidłowo dopasowane. Mimo tych starań zdjęcia przy ofertach produktów w Platformie, są zdjęciami poglądowymi, dopasowywanymi automatycznie przez system do marki i nazwy modelu produktu(nie rozróżniamy dodatkowych parametrów produktów). Z tej przyczyny fizycznie produkt może różnić się wyglądem od zdjęcia umieszczonego w ofercie, na co nie ma wpływu Sprzedawca ani Organizator.
W niektórych rozmiarach/latach produkcji, bieżniki opon/wzory felg mają inny kształt, podyktowany dostosowaniem kształtu produktu do innych wymagań, lub wprowadzaniem nowych wzorów dla konkretnych produktów. Na Platformie prezentowany jest zazwyczaj najpopularniejszy kształt bieżnika/wzór felgi dla danego modelu. Platforma jest platformą branżową, zakładamy wyższą świadomość i doświadczenie naszych użytkowników.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1.     Informacje handlowe umieszczane są w ramach Platformy przez Użytkowników Sprzedających i na ich odpowiedzialność. Organizator nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami, nie inicjuje oraz nie modyfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników danych a jedynie użycza technicznych środków potrzebnych do funkcjonowania Platformy w ramach swoich bieżących możliwości technicznych.

2.     Szczegółowe warunki sprzedaży, dostawy towaru oraz termin realizacji Użytkownicy Sprzedający określają w Informacji handlowej.  Informacje te powinny być podawane zgodnie z wytycznymi organizatora i niniejszego regulaminu. W razie wątpliwości Użytkownik Sprzedający powinien udzielić odpowiedzi na pytania innych Użytkowników w zakresie zamieszczonej Informacji handlowej.

3.     Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby inicjowane i zawierane przez nich transakcje przebiegały szybko i bezproblemowo a w razie różnicy zdań powinni w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy polubownie.

4.     Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy obowiązują co do zasady tylko na terenie Polski. Ewentualne odstępstwa są negocjowane indywidualnie pomiędzy Użytkownikami.

5.     Każdy sprzedawca obowiązkowo musi udostępniać możliwość zakupu produktów z opcją płatności pobraniowej.

6.     Warunki płatności oraz przesłania przedmiotu transakcji Użytkownicy określają pomiędzy sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu transakcji w tym w szczególności za niewypłacalność Użytkownika jak i za uszkodzenie bądź niedostarczenie przesyłek oraz koszty przesyłek.

7.     Wszystkie podawane na PlatformaOpon.pl ceny wyrażane są w kwotach netto.

8.     O ile nie zostanie to w sposób wyraźny inaczej określone, wyłączone jest w ramach transakcji zawieranych za pośrednictwem Platformy stosowanie ogólnych warunków umów (wzorców umownych) posiadanych przez poszczególnych Użytkowników.

9.     Jeżeli Użytkownik Kupujący zamówi za pośrednictwem Platformy produkt i zrezygnuje z jego nabycia musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie przed potwierdzeniem jego realizacji przez Użytkownika Sprzedającego, nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Użytkownik Sprzedający ma  24 h na potwierdzenie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. Kupujący nie jest związany złożonym zamówieniem i nie będzie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów o ile nie zostało ono potwierdzone przez Użytkownika Sprzedającego w przeciągu 24 h od jego złożenia. Jeżeli jednak Kupujący odmówi przyjęcia wysłanego towaru, zgodnego ze złożonym wcześniej zamówieniem, ma obowiązek pokryć koszty wysyłki produktu pod wskazany w zamówieniu adres oraz koszty wysyłki zwrotnej produktu do Sprzedającego, u którego produkt został zamówiony.

10.     Użytkownik Sprzedający musi stosować się do przyjętych zasad dotyczących kosztów wysyłki, predefiniowanych w panelu Sprzedawcy w zakładce Ustawienia. W przypadku wysyłki opon za pobraniem, Użytkownik Sprzedający dolicza 5 zł netto do całej przesyłki bez względu na ilość zamówień i liczbę opon składających się na przesyłkę – dotyczy to również przesyłki gratisowej.


V. ODPŁATNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE PLATFORMY

1.     Za umożliwienie Użytkownikowi Sprzedającemu korzystania z Platformy, Organizatorowi należne jest wynagrodzenie w postaci prowizji (dalej: „Prowizja”). Wysokość prowizji ustalana jest na podstawie współczynnika odrzuceń oraz czasu realizacji zamówienia.

2.     Użytkownik Sprzedający obowiązany jest do uiszczania Prowizji w wysokości 1% liczonego od wielkości sprzedaży (obrotu), zrealizowanej poprzez Platformę. Użytkownik Sprzedający, który zapewnia Kupującym wysoką jakość obsługi tzn. czas dostawy poniżej 48h oraz współczynnik odrzuceń poniżej 10%, naliczany będzie miał rabat w wysokości 50% podstawowej prowizji, zatem prowizja należna od takiego Użytkownika Sprzedającego wynosić będzie 0,5% liczonego od wielkości sprzedaży (obrotu), zrealizowanej poprzez Platformę.

3.     Prowizja obliczana jest jako procent od obrotu wyrażonego w złotych polskich, zrealizowanego przez Użytkownika Sprzedającego za pośrednictwem Platformy w `jednomiesięcznym lub trzymiesięcznym okresie obliczeniowym. Szczegóły precyzuje poniższa tabela:

KRYTERIA OCENYWIELKOŚĆ PROWIZJI
wsp. odrzuceń do 10%, czas dostawy do 48h 0,5%
wsp. odrzuceń pow. 10%, czas dostawy do 48h 1,0%
czas dostawy pow. 48h, wsp. odrzuceń do 10% 1,0%
wsp. odrzuceń pow. 10%, czas dostawy pow. 48h 1,0%

Poprzez czas realizacji dostawy należy rozumieć czas od godziny 00:01 dnia następnego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Czas ten obejmuje tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

4. Organizator dopuszcza sytuację losowe które zdarzają się bez
jego zgody/wiedzy i wpływu, które mogą wpłynąć na wydłużenie czasu dostawy ponad deklarowany w ofercie. W takiej sytuacji od kupującego zależy czy towar przyjmie, czy zrezygnuje z zamówienia bez konsekwencji.
Jeśli jednak sytuacje takie staną się nagminne, Organizator ma prawo naliczyć sprzedawcy opłatę karną zgodnie z zawartą umową, jak również skorygować czas dostawy Sprzedawcy, ukryć oferty takiego Sprzedawcy do czasu ich poprawienia przez Sprzedawcę, czy ostatecznie usunąć oferty i zablokować możliwość sprzedaży temu Sprzedawcy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i REALIZACJA REKLAMACJI.

1.     Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników z tytułu rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy. Postępowania w ramach reklamacji lub gwarancji, a także wszelkie inne podnoszone przez Użytkowników roszczenia dotyczą postępowania pomiędzy Użytkownikami.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych za pośrednictwem Platformy, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwość do ich sprzedaży. Nie mniej jednak Kupujący po stwierdzeniu nieprawidłowości w tej materii powinien niezwłocznie zgłosić fakt do Sprzedawcy, jak również do Organizatora.

3.     Organizator w miarę możliwości stara się weryfikować dane informacji handlowych i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań, w ramach dostępnych mu narzędzi.

4.     W przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora przez Użytkownika lub podmiot trzeci związanych z umieszczonymi przez Użytkownika danymi lub związanych z sposobem działania, Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zwolnić Organizatora z takich roszczeń.

VII. OCHRONA DANYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE

1.     Organizator oraz Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania danych Użytkowników –Przedsiębiorców jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem Platformy, temat szerzej opisany w Polityce Prywatności serwisu.

2.     Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Platformy oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w zakresie Platformy.

3.     Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną w ramach zakresu działania Platformy informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz na przesyłanie im przez innych Użytkowników zamówień  oraz na otrzymywanie informacji handlowych oraz reklam przez Organizatora. Użytkownik nie może jednak rozsyłać do innych Użytkowników informacji nie związanych z zakresem funkcjonowania Platformy.

4.     Za wyjątkiem treści zamieszczanych na Platformie przez Użytkowników, Organizatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy. 

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Platformy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

IX. USŁUGI DODATKOWE W RAMACH KORZYSTANIA Z PLATFORMY

Za pośrednictwem Platformy mogą być  organizowane konkursy i Promocje. Użytkownik będzie na bieżąco informowany, poprzez stronę internetową  Platformy o organizowanych konkursach i Promocjach na co wyraża zgodę. Zaakceptowanie udziału przez Użytkownika w Konkursie będzie równoznaczne z zaakceptowanie odrębnego Regulaminu dla organizowanego Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.     Regulamin obowiązuje od dnia 11 Kwietnia 2011 i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług Platformy

2.     Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów Regulaminu przez Użytkownika lub cofnięcia zgody na zapisy Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne wyłączenie go z funkcjonowania Platformy i nie będzie z tego tytułu podnosić żadnych roszczeń. Użytkownik logując się na Platformie, każdorazowo akceptuje obowiązujący aktualnie Regulamin. W sytuacji braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne wyłączenie go z funkcjonowania Platformy. Z powodu wyłączenia Użytkownika z funkcjonowania Platformy, nie będą przysługiwały Użytkownikowi jakiekolwiek roszczenia

3.     Użytkownicy wyrażają zgodę na ewentualną zmianę funkcji i wyglądu Platformy przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków z umów z Użytkownikami na podmiot trzeci.

4.     Organizator nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Platformy dla Użytkowników w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Platformy o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Organizatora

5.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia drogą elektroniczną usług Platformy, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

XI. PLIKI „COOKIES”

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.Platforma stosuje dwa rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie przeglądarki domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej, takie jak ciągłe zalogowanie Użytkownika, czy zapamiętywanie haseł. Pliki cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki cookies pozwalają również na przyspieszenie ładowania się niektórych elementów naszej Platformy. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostawiłeś je na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). informujemy co następuje:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu PlatformaOpon.pl – firma Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wadowickiej 8A, 30-415 Kraków, zwany dalej Administratorem

2. Wszystkie dane które zostały uzyskane przez Administratora są to dane podawane dobrowolnie przez użytkowników Platformy podczas rejestracji/edycji konta jak również w związku ze obsługą zamówień realizowanych przez Platformę.

3. Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, skutkiem tego będzie dezaktywacja konta w naszym systemie. Dane będą mogły być przetwarzane do momentu zamknięcia wszystkich realizowanych zamówień w naszej Platformie. Administrator gwarantuje użytkownikom:
– prawo dostępu do przechowywanych danych, edycja oraz ich usunięcia
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

4. Aby móc korzystać z naszego systemu niezbędne jest podanie następujących danych:
– dane firmy (nip, adres siedziby, nazwa)
– dane kontaktowe (telefon, email, dane osoby kontaktowej)
– ustanowienie loginu konta, oraz hasła
Brak danych na skutek edycji/wykasowania przez Użytkownika, skutkować będzie dezaktywacją konta.

5. Dane podane przez Użytkowników:
– są przede wszystkim udostępniane stronom transakcji które zawierają między sobą za pomocą naszej Platformy, aby transakcja mogła zostać skutecznie zrealizowana.
– dane mogą być też przekazywane podmiotom prowadzącym na zlecenie właściciela Platformy działalność audytową/konsultingową/wspierającą/marketingową zmierzającą do usprawnienia działania systemu PlatformaOpon.pl.
– dane mogą być również udostępnione organom publicznym jak sądy/policja/urząd skarbowy jeśli firma zostanie do tego zobligowana.

6. Dane są przechowywane przez cały okres świadczenia usług przez PlatformaOpon.pl, jak również po jej zakończeniu, w celu:
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegający nadużyciom.
– dochodzenia roszczeń w związku z korzystaniem z usług.
– analiz i badań statystycznych

7. Aby skontaktować się z Administratorem danych, w celu uzyskania szerszych informacji na temat przechowanych danych lub w celu ich korekcji/usunięcia należy wysłać wiadomość w formie email na adres: bok@platformaopon.pl, lub w formie klasycznej listownej na adres: Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.